Regulamin, Polityka Prywatności i Polityka Cookies

Regulamin

§1. Postanowienia wstępne

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://appcar-diagfca.com/pl/zamowienia/ prowadzony jest przez:
Appcar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000585782, REGON 362993940, NIP 5213712425, z siedzibą w Warszawie przy ul. J. S. Bacha 34 /1004.
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
(1) wybrać wariant licencji będący przedmiotem Zamówienia, (2) wypełnić pole formularza zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia – wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, (3) kliknąć przycisk „Wyślij”.
Po otrzymaniu Zamówienia, Appcar w odpowiedzi prześle drogą mailową dane do płatności.
W przypadku dostępności na stronie Sprzedawcy systemu automatycznych płatności, klient zostanie przekierowany do Strony płatności.

§3. Zasady realizacji Zamówienia

Przedmiot Zamówienia zostaje przesłany, po dokonaniu płatności, do Klienta w formie wiadomości email zawierającej link do pobrania oprogramowania wraz z indywidualnymi danymi autoryzacyjnymi licencji.
Dostawa zakupionych licencji oprogramowania jest bezpłatna.

§4. Zasady zwrotów

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, o ile oprogramowanie nie zostało wcześniej wykorzystane.
2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
3. Skutki odstąpienia od Umowy:
– W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
– W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.

§5. Procedury składania i zasady rozpatrywania reklamacji

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy przedmiotu zamówienia, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z ujawnioną wadą.
Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§6. Kontakt ze Sprzedającym

Adres Sprzedawcy: Appcar Sp. z o.o., ul. J. S. Bacha 34 lok. 1004, 02-743 Warszawa.
Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@appcar.pl
Formularz kontaktowy: https://appcar-diagfca.com/pl/zamowienia/

Polityka Prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119,s.1) (dalej: RODO), informujemy, że:

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez firmę Appcar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej: „Appcar”).
  2. Administratorem Danych Osobowych jest Appcar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000585782, REGON 362993940, NIP 5213712425, z siedzibą w Warszawie.

 

Sposób zbierania danych

Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

  1. złożenia zamówienia lub zapytania przez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej Appcar lub przez wiadomość email,
  2. przekazania danych osobowych Klienta do „mBank, Bankowość Detaliczna BRE Banku SA”. („Bank”) w związku z obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Appcar przy użyciu instrumentów płatniczych,
  3. przekazania danych osobowych Klienta do „PayPal” w związku z obsługą i rozliczaniem przez „PayPal” płatności dokonywanych przez klientów,
  4. korzystania ze stron internetowych Appcar, poprzez pliki cookies, w sposób i w celach opisanych dalej w części „Polityka cookies”

Wykorzystywanie zbieranych danych

  1. Dane osobowe Klientów są zbierane przez Appcar w celu realizacji złożonych zamówień i zapytań.
  2. Dane osobowe zebrane przez Appcar mogą zostać przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Zamówienia oraz realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości) podmiotom współpracującym z Appcar w ramach realizacji ww obowiązków. Dane osobowe zebrane przez Appcar mogą również zostać przekazane upoważnionym organom państwowym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Polityka cookies

  1. Appcar używa małych plików, nazwanych powszechnie „cookies”. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony internetowe Appcar, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
  2. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu wykorzystywane są do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących funkcjonowania stron internetowych Appcar. W tych celach Appcar korzysta z narzędzi Google Analytics, więcej informacji na ich temat znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies mogą być przez usunięte poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Uzytkownik.

Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL